Zeonor Film® 光學膜

Zeonor Film® 光學膜

Cyclo Olefin Polymer (COP) 充分利用其優越的光學特性及低吸濕性等特徵,被廣泛地使用於光學膜等用途。

Zeonor Film® 光學膜
Zeonor Film® 光學膜

Zeonor Film® 是日本 ZEON 的光學膜。
ZEON®、Zeonor Film® 是日本 ZEON 的註冊商標。

洽詢更多產品資訊或技術支援
立即線上詢問